Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Любімова (Чаусова) Юлія Анатоліївна.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України з січня 2014 р.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, науковий співробітник.

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): канд. “Сімейний наратив як соціально-психологічний засіб конструювання подружніх стосунків” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Дата народження, відомості про освіту: 23.04.1988; закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (“Магістр психології. Викладач”, 2010 р.); аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (2013 р.).

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: 10.2010 – 10.2013 – аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; з 10.2013 – молодший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Наукові інтереси: психологія подружніх стосунків, сімейне життєконструювання, наративні особливості конструювання взаємин в молодих сім’ях.

Загальна кількість публікацій: 19 опублікованих наукових праць.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

  • Чаусова Ю. А. Наративний підхід у дослідженні особливостей сімейних стосунків / Ю. А. Чаусова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Ж., 2011. – Т.2. Психологічна герменевтика. – Вип. 7. – С. 227–234.
  • Чаусова Ю. А. Індивідуальний наратив особистості як основа побудови сімейної історії / Ю. А. Чаусова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: “Психологічні науки”. – Чернігів, 2011. – Т. 2. – Вип. 94. – С. 223–226.
  • Чаусова Ю. А. Порівняльний аналіз досліджень сім’ї в класичній та постнекласичній парадигмах / Ю. А. Чаусова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К., 2012. – Вип. 30(33). – С. 261–268.
  • Чаусова Ю. А. Роль комунікативних особливостей подружжя в сімейному життєконструюванні / Ю. А. Чаусова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія: “Психологія”. – 2012. – Вип. 49. – № 1009. – С. 133–137.
  • Чаусова Ю. А. Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні / Ю. А. Чаусова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К., 2012. – Вип. 31 (34). – С. 136-146.
  • Чаусова Ю. А. Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу / Ю. А. Чаусова // Наук. студ. із соц. та політ. психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 32(35). – 394 с. – С. 112–120.
  • Чаусова Ю. А. Особливості сімейного життєконструювання в цивільних взаєминах та офіційному шлюбі / Ю. А. Чаусова // Психологія особистості : науковий журнал. – Ів.-Ф. : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – № 1(4). – 323 с. – С. 289–298.