Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Кляпець Ольга Яківна.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (призначена у 2006 р.).

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): канд.: “Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Дата народження, відомості про освіту: 15.07.1979; закінчила у 2000 р. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю практична психологія в закладах освіти.

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: 2000 р. – молодший науковий співробітник Інституту соціальної психології особистості АПН України, 2001 – 2004 р. – аспірант Інституту, 2004–2005 – молодший науковий співробітник Інституту соціальної психології особистості АПН України, 2005–2006 – науковий співробітник Інституту соціальної психології особистості АПН України.

Членство у вітчизняних та зарубіжних наукових обєднаннях: член Української спілки психотерапевтів.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання): лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2010 р), грамота Національної академії педагогічних наук України (2014).

Інші відзнаки: стипендіат 2007–2008 рр. Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Наукові інтереси: проблеми сімейної психології, особливості шлюбно-сімейних взаємостосунків сучасної молоді, їх побудови та розвитку.

Загальна кількість публікацій: 44 опублікованих наукові праці.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

  • Вплив психологічних особливостей особистості молодої людини на вибір нею цивільного шлюбу // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2004. – Т. VI. – Вип. 1. – С. 176–182.
  • Шлюбна залежність як чинник розвитку емоційного вигорання в сім’ї // Соціальна психологія. – 2006. – №6 (20). – С. 164–174.
  • Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : наук.-метод. посібник. – К. : Міленіум, 2007. – 142 с. (у співавторстві з Титаренко Т. М.).
  • Шлюбно-сімейні домагання особистості як спосіб створення нею власного майбутнього // Соціальна психологія. – 2007. – № 5(25). – С. 149–157.
  • Роль життєвих завдань особистості в її сімейній самореалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – Вип. 21(24). – К., 2008. – С. 86–95.
  • Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с. (у співавторстві з Ларіною Т. О.).
  • Індивідуально-психологічне підґрунтя ефективного самоздійснення особистості в сімейній сфері // Психологічні перспективи. – 2010. – Спецвип. – С. 48–57.
  • Основні напрями психологічної профілактики порушень адаптації молоді до сімейних стресів і криз / Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових ситуацій: навчальний посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011. – 272 с. – С. 145–165.
  • Життєві завдання особистості як чинник самоздійснення в сімейній сфері // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України; Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 с. – С. 253–287.
  • Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. праць. – Вип. 6, – К., 2014. – C. 75–91.