Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Посохова Віра Валеріївна.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: науковий співробітник, лабораторія соціальної психології особистості, з 05.2005.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, науковий співробітник.

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): кандидатська дисертація на тему: “Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернет-залежної молоді” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

Дата народження, відомості про освіту: 26.05.1979; закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка у 2001 році за спеціальністю “Психологія”, “Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури” у 2002 році.

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: 10.2001 – 09.2005 – аспірантка Інституту соціальної та політичної психології АПН України, м. Київ; 01.05.2005 – по теперішній час – науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України, м. Київ.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання): Почесний диплом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес. “Сучасні заклади освіти 2013”.

Наукові інтереси: соціальна психологія особистості, проблеми залежності в близьких стосунках, практики життєконструювання.

Загальна кількість публікацій: 29 опублікованих наукових праць.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

  • Посохова В. В. Особливості моделювання життєвих завдань користувачами інтернет-простору / В. В. Посохова // Наук. студ. із соц. та політ психол.: зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; редкол. С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 22 (25). – 200 с. – С. 140–146. – 0,5 друк. арк.
  • Посохова В. В. Життєві плани та умови їхнього формування в юнацькому віці // Психологічні перспективи: Зб. статей. – Луцьк: Вежа, 2007. – Вип. 9. – С. 12–16. – 0,5 друк. арк. – планова.
  • Посохова В. В. Життєві завдання молоді та їх вирішення за допомогою Інтернет-мережі // Актуальні проблеми психології. Т. 2. Психологічна герменевтика / За ред. Н. В. Чепелєвої. – К., 2007. – Вип. 5. – С. 190–197. – 0,5 друк. арк.
  • Посохова В. В. Стилі он-лайн спілкування Інтернет-користувачів в повсякденній мережній діяльності.Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [голова ред. колегії: д. психол. н., проф. Н. Є Завацька]. – Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. – № 3(32). – 322 с. – С. 202–206.-0,5 друк. арк.
  • Посохова В. В.Специфіка розгортання комунікативних практик в межах інтернет-простору.Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К., – С. 278–284. – 0,5 друк. арк.