Головна » Файли » Мої файли

Список основних наукових публікацій співробітників лабораторії
21.04.2015, 15:04

(повні тексти деяких праць зі списку можна скачати за посиланням: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lcpo/)

Титаренко Тетяна Михайлівна:

 • Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності : [наук. моногр.] / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014. – 206 с.: http://lib.iitta.gov.ua/8340/.
 • Сучасна психологія особистості : навч. посіб. – 2-е вид.– К. : Каравела, 2013.
 • Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 с.
 • Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій: навчальний посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011.
 • Испытание кризисом. Одиссея преодоления : моногр. – 2-е изд. – М. : Когито-центр, 2010.
 • Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : навч. посіб. – К. : Марич, 2009 (у співавторстві з Ларіною Т. О.).
 • Проблемы психологической герменевтики / под ред. Н. В. Чепелевой. – К. : Изд. Нац. пед. ун-та им. М. П. Драгоманова, 2009 (співавтор).
 • Основи соціальної психології : навч. посіб. / за ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008 (співавтор).
 • Загальна психологія: хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2 вид. – К. : Каравела, 2008 (співавтор).
 • Життєві домагання особистості : колект. моногр. / наук. ред., передмова, післямова, співавтор. – К., 2007.
 • Життєві кризи: технології консультування. У 2-х ч. – К. : Главник: 2007.
 • Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : наук.-метод. посіб. – К., 2007. (у співавторстві з Кляпець О. Я.).
 • Основи психології : підр. для внз / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 6-те вид. – К. : Либідь, 2006 (співавтор).
 • Основи практичної психології : підр. для внз. – 3-є вид. – К. : Либідь, 2006 (співавтор).
 • Особистісний вибір : психологія відчаю та надії / за ред. Т. М. Титаренко – К. : Міленіум, 2005.
 • Проблеми психологічної герменевтики : колект. моногр. / за ред. Н. В. Чепелєвої. – К., 2004 (співавтор).
 • Кризове психологічне консультування : моногр. – К. : Главник, 2004.
 • Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. – К., 2003. (співавтор).
 • Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності : моногр. – К. : Либідь, 2003.
 • Психология личности. Словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001.
 • Психологія життєвої кризи / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Агропромвидав України, 1998.

Лазоренко Борис Петрович:

 • Закон единства противоположностей. – К. : Наукова думка, 1991. (у співавтор.).
 • Количество и качество. – К. : Наукова думка, 1992. (у співавтор.).
 • Психологія життєвої кризи. – К. : Агропромвидав України, 1998. (у співавтор.).
 • Особистісний вибір: психологія відчаю та надії : моногр. / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2005 (у співавтор.).
 • Проблемна молодь: шляхи самоздійснення : моногр. – К. : Педагогічна думка, 2007.
 • Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. (у співавтор.).
 • Профілактика порушень адаптації до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій : навч. посіб. / НАПН України, ІСПП ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011. – 272 с. (у співавтор.).
 • Катарсичні технології оптимізації життєконструювання проблемної молоді / Лазоренко Б. П. // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. статей / Київський міжнародний університет ; Ін-т соц. та політ психол. НАПН України. – Серія : “Психологічні науки: проблеми і здобутки”; вип. 6. – К. : КиМУ, 2014. – С. 91–104.

Климчук Віталій Олександрович:

 • Климчук В. О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 290 с.
 • Климчук В. О., Горбунова В. В. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку : моногр. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 110 с.
 • Klymchuk V. Motivational dimensions of life events’ perception: Toward an individual motivational mapping on self-determination theory basis // Education Science and Psychology. – 2014. – № 2(28). – P. 78–92.
 • Klymchuk V. Shifting the motivational discourse by means of positum-approach and psychodrama // Indian Journal of Positive Psychology. – 2014. – Vol. 5(4). – P. 525–527.
 • Климчук В. А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации // Вопросы психологии. – 2014. – № 2. – С. 143–151.
 • Климчук В. А. Методики исследования внутренней мотивации // Вопросы психологи. – 2012. – № 3. – С. 150–157.
 • Климчук В. А. Моделирование жизненного пути с помощью каузометрии, многомерного шкалирования и кластерного анализа // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 113–120.
 • Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации. – СПб. : Речь, 2005. – 76 с.

Ларіна Тетяна Олексіївна:

 • Життєстійкість особистості: Соціальна необхідність та безпека : навч. посіб. – Бібліотечка соціального працівника. – К. : Марич, 2009 – 76 с. (у співавторстві з Т. М. Титаренко).
 • Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с. (у співавторстві з О. Я. Кляпець).
 • Ларіна Т. О. Життєстійкість як передумова постановки життєвих завдань: глава 2.10 / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – С. 287–321.
 • Ларіна Т. О. Перспективи оптимізації особистісного самоздійснення молоді шляхом підвищення її життєстійкості / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – С. 419–421.
 • Ларіна Т. О. Опитувальник “Самооцінка життєстійкості”: додаток 2 / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – С. 500–502.

Кляпець Ольга Яківна:

 • Вплив психологічних особливостей особистості молодої людини на вибір нею цивільного шлюбу // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2004. – Т. VI. – Вип. 1. – С. 176–182.
 • Шлюбна залежність як чинник розвитку емоційного вигорання в сім’ї // Соціальна психологія. – 2006. – №6 (20). – С. 164–174.
 • Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : наук.-метод. посібник. – К. : Міленіум, 2007. – 142 с. (у співавторстві з Титаренко Т. М.).
 • Шлюбно-сімейні домагання особистості як спосіб створення нею власного майбутнього // Соціальна психологія. – 2007. – № 5(25). – С. 149–157.
 • Роль життєвих завдань особистості в її сімейній самореалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – Вип. 21(24). – К., 2008. – С. 86–95.
 • Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с. (у співавторстві з Ларіною Т. О.).
 • Індивідуально-психологічне підґрунтя ефективного самоздійснення особистості в сімейній сфері // Психологічні перспективи. – 2010. – Спецвип. – С. 48–57.
 • Основні напрями психологічної профілактики порушень адаптації молоді до сімейних стресів і криз / Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових ситуацій: навчальний посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011. – 272 с. – С. 145–165.
 • Життєві завдання особистості як чинник самоздійснення в сімейній сфері // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України; Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 с. – С. 253–287.
 • Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. праць. – Вип. 6, – К., 2014. – C. 75–91.

​Посохова Віра Валеріївна:

 • Посохова В. В. Особливості моделювання життєвих завдань користувачами інтернет-простору / В. В. Посохова // Наук. студ. із соц. та політ психол.: зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; редкол. С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 22 (25). – 200 с. – С. 140–146. – 0,5 др. арк.
 • Посохова В. В. Життєві плани та умови їхнього формування в юнацькому віці // Психологічні перспективи: Зб. статей. – Луцьк: Вежа, 2007. – Вип. 9. – С. 12–16. – 0,5 др. арк. – планова.
 • Посохова В. В. Життєві завдання молоді та їх вирішення за допомогою Інтернет-мережі // Актуальні проблеми психології. Т. 2. Психологічна герменевтика / За ред. Н. В. Чепелєвої. – К., 2007. – Вип. 5. – С. 190–197. – 0,5 др. арк.
 • Посохова В. В. Стилі он-лайн спілкування Інтернет-користувачів в повсякденній мережній діяльності.Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [голова ред. колегії: д. психол. н., проф. Н. Є Завацька]. – Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. – № 3(32). – 322 с. – С. 202–206.-0,5 др. арк.
 • Посохова В. В. Специфіка розгортання комунікативних практик в межах інтернет-простору // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К., – С. 278–284. – 0,5 др. арк.

Любімова (Чаусова) Юлія Анатоліївна:

 • Чаусова Ю. А. Наративний підхід у дослідженні особливостей сімейних стосунків / Ю. А. Чаусова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Ж., 2011. – Т.2. Психологічна герменевтика. – Вип. 7. – С. 227–234.
 • Чаусова Ю. А. Індивідуальний наратив особистості як основа побудови сімейної історії / Ю. А. Чаусова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: “Психологічні науки”. – Чернігів, 2011. – Т. 2. – Вип. 94. – С. 223–226.
 • Чаусова Ю. А. Порівняльний аналіз досліджень сім’ї в класичній та постнекласичній парадигмах / Ю. А. Чаусова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К., 2012. – Вип. 30(33). – С. 261–268.
 • Чаусова Ю. А. Роль комунікативних особливостей подружжя в сімейному життєконструюванні / Ю. А. Чаусова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія: “Психологія”. – 2012. – Вип. 49. – № 1009. – С. 133–137.
 • Чаусова Ю. А. Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні / Ю. А. Чаусова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К., 2012. – Вип. 31 (34). – С. 136-146.
 • Чаусова Ю. А. Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу / Ю. А. Чаусова // Наук. студ. із соц. та політ. психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 32(35). – 394 с. – С. 112–120.
 • Чаусова Ю. А. Особливості сімейного життєконструювання в цивільних взаєминах та офіційному шлюбі / Ю. А. Чаусова // Психологія особистості : науковий журнал. – Ів.-Ф. : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – № 1(4). – 323 с. – С. 289–298.
 • Любімова Ю. А.* Сімейний наратив: мереживо особистих історій : [наук. моногр.] / Ю. А. Любімова. – К., 2015. – 265 с. – 12,0 др. арк.: http://lib.iitta.gov.ua/10744/.
   

  * З лютого місяця 2015 року Юлія Анатоліївна у зв’язку з одруженням змінила прізвище з Чаусової (вказаного у ТЗ і тематичних планах) на Любімову.

(повні тексти деяких праць зі списку можна скачати за посиланням: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lcpo/)

Категорія: Мої файли | Додав: Савінов
Переглядів: 877 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar